OVERHEIDSINFORMATIE       PETER NIEUWENHUIZEN

Een middag
samen
professionaliseren

Eind vorige maand vond de dertiende Interdepartementale Middag van de Overheidsinformatie plaats. In het ZZIIN Conference Center in Den Haag kwamen ruim 120 informatieprofessionals van de rijksoverheid bijeen om met elkaar te praten over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied – postcorona.

App voor nieuwsvoorziening

Tussen de sessies en lezingen in konden de deelnemers ook kiezen om productpresentaties bij te wonen. Een ervan ging over SIYOUnext, een applicatie voor nieuwsvoorzieningen. Alle ministeries hebben behoefte aan een goed georganiseerde en thematische nieuwsvoorziening voor hun departement, met mogelijkheden tot nieuwsbrieven en attendering op actualiteiten. SIYOUnext is een platform waarop vanuit allerlei omgevingen nieuws kan instromen, dat vervolgens geautomatiseerd wordt verwerkt.

De Interdepartementale Middag van de Overheidsinformatie is een initiatief van de Gebruikersraad van de rijksbrede categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO), een voortzetting van de Interdepartementale Commissie voor Kennis- en InformatieOrganisatie (ICKO), het rijksbrede adviesorgaan voor het categoriemanagement Vakliteratuur & Abonnementen.

Jantien Zeeman

Veronique Frinking

Arne Otten

Tim Haitsma

Theo van Bergen

‘Bij VWS is een traject ingezet om medewerkers te ontzorgen, een woord dat vaak als “jeukwoord” wordt ervaren’

‘Medewerkers hebben niet altijd een goed beeld van wat er beschikbaar is aan bronnen, de professional kan hierbij helpen’

Theo van Bergen, voorzitter van de Gebruikersraad, refereerde in zijn openingswoord meteen aan het thema van de middag: ‘Waar staan we na de pandemie?’ De Middag van de Overheidsinformatie kon de afgelopen drie jaar geen doorgang vinden vanwege Covid, zei hij, maar ‘dit jaar is het weer gelukt’. Er was een interessant programma samengesteld door collega’s van de Hoge Raad, de Rechtbank in Den Haag, de Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer, met een breed scala aan lezingen en presentaties op het gebied van onder andere artificial intelligence, het programma Open op Orde en nieuwsvoorzieningen. Van Bergen benadrukte de kracht van de ontmoeting met vakgenoten en stond stil bij de synergie die door samenbundeling van krachten binnen de rijksoverheid tot stand is gekomen.

PERFORMANCEVERBETERING
De eerste keynote-lezing werd gehouden door Tim Haitsma, categoriemanager V&PO voor de rijksoverheid. Hij vertelde over de missie van deze nieuwe rijkscategorie, namelijk het permanent en actueel professionaliseren van overheidscollega’s. Iets wat volgens hem samenhangt met de strategische thema’s van de overheid, zoals performanceverbetering, goed werkgeverschap, permanent professionaliseren en werken in de actualiteit, flexibele inzetbaarheid (i-strategie en hybride werken), social return en innovatie. Ook is de missie van betekenis voor de aankoop en beschikbaarstelling van informatiebronnen van uitgevers en het aanbod van de leeromgeving voor ambtenaren. ‘Denk aan het centraal stellen van de gebruikers, eenvoudige toegang, koppelbaarheid en analyse van informatie.’
Wat de praktische kant betreft belichtte Haitsma het portfolio van contractonderhandelingen en ook hoe de informatie aan de rijksoverheid ter beschikking wordt gesteld: via de Digitale Bibliotheek op het Rijksportaal met IP-herkenning en via de applicaties Lees-Rijk (informatiebronnen) en Leer-Rijk (opleidingen). Voor de rijksbrede communicatie over de informatiebronnen is voor de applicatie Pleio gekozen, na het uitfaseren van de applicatie Procurement Forum, en alle contracten zijn geregistreerd in het rijksinkoopregister (RIR), aldus Haitsma.

SWEN EN WOO-INDEX
Na de keynote konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende sessies, zoals die van Erik Blaauw, coördinator omgevingskennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), over de nieuwsvoorziening Swen bij zijn ministerie en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Een andere sessie ging in op de Woo-index. De nieuwe Wet open overheid (Woo) brengt met zich mee dat overheidsinformatie beter proactief toegankelijk moet worden. Hiervoor is het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) bedacht. Arne Otten, programmamanager PLOOI bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), en Rogier van Houts, implementatieadviseur van het KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, lichtten de start van een eerste centrale bundeling van overheidspublicaties toe. Dit gaat stapsgewijs via de Woo-index, die een verwijsfunctie heeft naar documentcollecties die al elders door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd. Dankzij een zoekmogelijkheid zijn de documenten in deze collecties centraal doorzoekbaar.
Sinds 19 juni dit jaar is de Woo-index operationeel; deze index wordt gevuld vanuit het Register van Overheidsorganisaties (ROO). Vorderingen worden gepubliceerd op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).

VERHOOGD INFORMATIEBEWUSTZIJN
De middag werd afgesloten met een keuze uit verschillende lezingen. Veronique Frinking, programmamanager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), legde in haar voordracht uit dat bij haar ministerie vanaf 2020, in het kader van het programma Open op Orde, een traject is ingezet om medewerkers te ontzorgen, een woord dat vaak als ‘jeukwoord’ wordt ervaren. Door de grote hoeveelheid informatie die bij elk ministerie aanwezig is en wordt gecreëerd, gaat er veel energie zitten in het goed op orde brengen en houden van deze overheidsinformatie. ‘Uiteraard is iedere collega zelf verantwoordelijk voor zijn of haar informatie,’ stelde Frinking, ‘maar er wordt in fases toegewerkt naar verbetering hiervan. Onder andere door naar afdelingen toe te gaan, te kijken waar behoefte aan is en hoe kan worden geholpen vanuit de afdelingen die gaan over documentair informatiemanagement (DIM).’
De clou zat ’m in het maken van een stappenplan met deadlines dat door de directie formeel is geaccordeerd, vertelde ze. Ook zijn er actiehouders en contactpersonen benoemd die wekelijks met elkaar contact onderhouden. ‘Samen met technische oplossingen en verbeteringen en een DIM-accountmanagement heeft dit geresulteerd in een verhoogd informatiebewustzijn bij de medewerkers van het ministerie.’

PROFILERING DOOR ZICHTBAARHEID
De afsluitende keynote was van Jantien Zeeman van het gelijknamige communicatiebureau. Ze legde uit dat profilering door zichtbaarheid een toegevoegde waarde kan hebben voor informatieprofessionals – bij de overheid, maar evengoed voor IP’ers elders. Medewerkers hebben niet altijd een goed beeld van wat er allemaal mogelijk en beschikbaar is aan informatiebronnen bij een organisatie, en de professional kan hierbij helpen door dit in kaart te brengen en te adviseren over de producten en diensten. ‘Uiteraard is het lastig om met alle medewerkers in contact te komen, maar een goede start kan zijn om met nieuwe collega’s te beginnen die hun kennis kunnen delen met oudere collega’s’, zo legde ze uit. ‘Het is altijd van belang om je te verplaatsen in de gebruiker van de informatie en om een goede aansluiting te vinden op de gestelde vragen en geopperde wensen. De informatieprofessional vormt een perfecte intermediair tussen de leverancier van informatie en de gebruiker.’ <

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2023

OVERHEIDSINFORMATIE       PETER NIEUWENHUIZEN

Een middag
samen
professionaliseren

Eind vorige maand vond de dertiende Interdepartementale Middag van de Overheidsinformatie plaats. In het ZZIIN Conference Center in Den Haag kwamen ruim 120 informatieprofessionals van de rijksoverheid bijeen om met elkaar te praten over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied – postcorona.

App voor nieuwsvoorziening

Tussen de sessies en lezingen in konden de deelnemers ook kiezen om productpresentaties bij te wonen. Een ervan ging over SIYOUnext, een applicatie voor nieuwsvoorzieningen. Alle ministeries hebben behoefte aan een goed georganiseerde en thematische nieuwsvoorziening voor hun departement, met mogelijkheden tot nieuwsbrieven en attendering op actualiteiten. SIYOUnext is een platform waarop vanuit allerlei omgevingen nieuws kan instromen, dat vervolgens geautomatiseerd wordt verwerkt.

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2023

Theo van Bergen, voorzitter van de Gebruikersraad, refereerde in zijn openingswoord meteen aan het thema van de middag: ‘Waar staan we na de pandemie?’ De Middag van de Overheidsinformatie kon de afgelopen drie jaar geen doorgang vinden vanwege Covid, zei hij, maar ‘dit jaar is het weer gelukt’. Er was een interessant programma samengesteld door collega’s van de Hoge Raad, de Rechtbank in Den Haag, de Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer, met een breed scala aan lezingen en presentaties op het gebied van onder andere artificial intelligence, het programma Open op Orde en nieuwsvoorzieningen. Van Bergen benadrukte de kracht van de ontmoeting met vakgenoten en stond stil bij de synergie die door samenbundeling van krachten binnen de rijksoverheid tot stand is gekomen.

PERFORMANCEVERBETERING
De eerste keynote-lezing werd gehouden door Tim Haitsma, categoriemanager V&PO voor de rijksoverheid. Hij vertelde over de missie van deze nieuwe rijkscategorie, namelijk het permanent en actueel professionaliseren van overheidscollega’s. Iets wat volgens hem samenhangt met de strategische thema’s van de overheid, zoals performanceverbetering, goed werkgeverschap, permanent professionaliseren en werken in de actualiteit, flexibele inzetbaarheid (i-strategie en hybride werken), social return en innovatie. Ook is de missie van betekenis voor de aankoop en beschikbaarstelling van informatiebronnen van uitgevers en het aanbod van de leeromgeving voor ambtenaren. ‘Denk aan het centraal stellen van de gebruikers, eenvoudige toegang, koppelbaarheid en analyse van informatie.’
Wat de praktische kant betreft belichtte Haitsma het portfolio van contractonderhandelingen en ook hoe de informatie aan de rijksoverheid ter beschikking wordt gesteld: via de Digitale Bibliotheek op het Rijksportaal met IP-herkenning en via de applicaties Lees-Rijk (informatiebronnen) en Leer-Rijk (opleidingen). Voor de rijksbrede communicatie over de informatiebronnen is voor de applicatie Pleio gekozen, na het uitfaseren van de applicatie Procurement Forum, en alle contracten zijn geregistreerd in het rijksinkoopregister (RIR), aldus Haitsma.

SWEN EN WOO-INDEX
Na de keynote konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende sessies, zoals die van Erik Blaauw, coördinator omgevingskennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), over de nieuwsvoorziening Swen bij zijn ministerie en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Een andere sessie ging in op de Woo-index. De nieuwe Wet open overheid (Woo) brengt met zich mee dat overheidsinformatie beter proactief toegankelijk moet worden. Hiervoor is het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) bedacht. Arne Otten, programmamanager PLOOI bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), en Rogier van Houts, implementatieadviseur van het KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, lichtten de start van een eerste centrale bundeling van overheidspublicaties toe. Dit gaat stapsgewijs via de Woo-index, die een verwijsfunctie heeft naar documentcollecties die al elders door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd. Dankzij een zoekmogelijkheid zijn de documenten in deze collecties centraal doorzoekbaar.
Sinds 19 juni dit jaar is de Woo-index operationeel; deze index wordt gevuld vanuit het Register van Overheidsorganisaties (ROO). Vorderingen worden gepubliceerd op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).

VERHOOGD INFORMATIEBEWUSTZIJN
De middag werd afgesloten met een keuze uit verschillende lezingen. Veronique Frinking, programmamanager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), legde in haar voordracht uit dat bij haar ministerie vanaf 2020, in het kader van het programma Open op Orde, een traject is ingezet om medewerkers te ontzorgen, een woord dat vaak als ‘jeukwoord’ wordt ervaren. Door de grote hoeveelheid informatie die bij elk ministerie aanwezig is en wordt gecreëerd, gaat er veel energie zitten in het goed op orde brengen en houden van deze overheidsinformatie. ‘Uiteraard is iedere collega zelf verantwoordelijk voor zijn of haar informatie,’ stelde Frinking, ‘maar er wordt in fases toegewerkt naar verbetering hiervan. Onder andere door naar afdelingen toe te gaan, te kijken waar behoefte aan is en hoe kan worden geholpen vanuit de afdelingen die gaan over documentair informatiemanagement (DIM).’
De clou zat ’m in het maken van een stappenplan met deadlines dat door de directie formeel is geaccordeerd, vertelde ze. Ook zijn er actiehouders en contactpersonen benoemd die wekelijks met elkaar contact onderhouden. ‘Samen met technische oplossingen en verbeteringen en een DIM-accountmanagement heeft dit geresulteerd in een verhoogd informatiebewustzijn bij de medewerkers van het ministerie.’

PROFILERING DOOR ZICHTBAARHEID
De afsluitende keynote was van Jantien Zeeman van het gelijknamige communicatiebureau. Ze legde uit dat profilering door zichtbaarheid een toegevoegde waarde kan hebben voor informatieprofessionals – bij de overheid, maar evengoed voor IP’ers elders. Medewerkers hebben niet altijd een goed beeld van wat er allemaal mogelijk en beschikbaar is aan informatiebronnen bij een organisatie, en de professional kan hierbij helpen door dit in kaart te brengen en te adviseren over de producten en diensten. ‘Uiteraard is het lastig om met alle medewerkers in contact te komen, maar een goede start kan zijn om met nieuwe collega’s te beginnen die hun kennis kunnen delen met oudere collega’s’, zo legde ze uit. ‘Het is altijd van belang om je te verplaatsen in de gebruiker van de informatie en om een goede aansluiting te vinden op de gestelde vragen en geopperde wensen. De informatieprofessional vormt een perfecte intermediair tussen de leverancier van informatie en de gebruiker.’ <

De Interdepartementale Middag van de Overheidsinformatie is een initiatief van de Gebruikersraad van de rijksbrede categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO), een voortzetting van de Interdepartementale Commissie voor Kennis- en InformatieOrganisatie (ICKO), het rijksbrede adviesorgaan voor het categoriemanagement Vakliteratuur & Abonnementen.